Dr. Krish Shankar

Dr. Krish Shankar

Group Head - HR, Infosys